Ogólne Warunki Zakupów w sklepie online

1. Właścicielem sklepu internetowego – działającego pod adresem www.al-medlab.com – jest Przedsiębiorstwo Usług Medycznych „Al-Med” Laboratorium Anlityczno – Bakteriologiczne, NIP: 7721212138, REGON 590449415.

2. Usługobiorca składając zamówienie, składa oświadczenie, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.

3. Cena usługi znajdującej się w ofercie sklepu internetowego wyrażona jest w złotych polskich i jest ceną brutto.

4. W przypadku zakupu oraz wybraniu innej opcji dostawy niż wysyłka listem zwykłym za pośrednictwem Poczty Polskiej koszty dostawy zestawu ponosi usługobiorca:

• przesyłka pocztowa pobraniowa – (aktualna kwota brutto podana w sklepie)

• kurier – (aktualna kwota brutto podana w sklepie)

• kurier za pobraniem – (aktualna kwota brutto podana w sklepie)

5.Usługodawca sklepu internetowego zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenie usług znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży. Zmiany te nie dotyczą zamówień wysłanych i przyjętych do realizacji.

Informacje pozostałe

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwego, niezgodnego z instrukcją i przeznaczeniem użycia zakupionych towarów.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Do Sprzedaży usług, o których mowa w regulaminie nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 powołanej ustawy.

4. Dane osobowe usługobiorcy podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Tekst jednolity: Dz. U. 2014, poz. 1182). Usługobiorca ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo do ich poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia.

Zamówienia i Dostawa

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

2. Podstawowym warunkiem realizacji  zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, dokonanie płatności  lub wybór rodzaju płatności w przypadku zamówienia przesyłki za pobraniem.

3. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego sprzedawcy.

4. Usługobiorca wypełniając i zatwierdzając formularz zakupu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, potwierdza jego znajomość oraz wyraża zgodę na realizację transakcji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

5. Po złożeniu zamówienia oraz dokonaniu wpłaty (za wyjątkiem wybrania opcji „płatność przy odbiorze”), usługobiorca otrzyma odpowiedź e-mailem potwierdzającą przyjęcie zamówienia. Usługodawca zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to nie zostało przyjęte do realizacji.

6. Usługodawca w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia.

7. Usługobiorca może anulować zamówienie e-mailem na adres laboratorium@al-medlab.com w terminie nie dłuższym niż 1 dzień od daty złożenia zamówienia. Usługodawca dokona zwrotu zapłaty za zamówiony zestaw pobraniowy wraz z usługą wykonania badania w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto podane przez usługobiorcę.

8. Rozpoczęcie realizacji zamówienia rozpoczyna się w momencie zaksięgowania wpłaty na koncie usługodawcy (za wyjątkiem wybrania opcji „płatność przy odbiorze”). Czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie do 5 dni roboczych i oznacza czas potrzebny do skompletowania i wysłania zamówienia. Niezależnie od dni ustawowo uznanych za wolne sobotę należy traktować jako dzień wolny od pracy.

9. Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy realizowanej przez Pocztę Polską lub firmę kurierską jednak nie dłuższy niż 14 dni.

10. Każda transakcja dokumentowana jest dołączaną do zamówienia fakturą VAT lub paragonem fiskalnym zgodnie z żądaniem usługobiorcy.

Reklamacje

1. W przypadku ewentualnych reklamacji należy niezwłocznie skontaktować się z usługodawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail laboratorium@al-medlab.com. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr dowodu zakupu (paragon lub faktura VAT), oraz opisać przedmiot reklamacji.

2. Usługobiorca odsyła reklamowany produkt poleconą przesyłką pocztową w terminie najpóźniej do 5 dni od daty jej otrzymania na adres Usługodawcy: Ul. Przedborska 2, 97-500 Radomsko. Do reklamowanego produktu należy dołączyć kopię dowodu zakupu. Usługodawca nie odbiera przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty poniesione przez usługobiorcę związane z odesłaniem wadliwego produktu, usługodawca zwróci po otrzymaniu przesyłki i pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji – najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych. Uszkodzony produkt zostanie wymieniony na inny pełnowartościowy. Jeżeli będzie to niemożliwe, usługodawca zwróci usługobiorcy równowartość ceny zakupionego towaru.